Ітченко Дмитро Миколайович

Ітченко Дмитро Миколайович

доцент кафедри архітектури та дизайну середовища

кандитат технічних наук

itchenko

Освіта

2002 р. – 2007 р. – навчання у Чернігівському державному технологічному університеті, здобув кваліфікацію інженера механіка

2007 р. – 2008 р. – навчання у Чернігівському державному інституті економіки і управління, здобув кваліфікацію фахівця з якості, стандартизації та сертифікації

2009 р. – 2012 р. – навчання в аспірантурі Чернігівського державного інституту економіки і управління

2015 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю Управління проєктами у Київському національному університеті будівництва і архітектури, здобув науковий ступінь кандидата технічних наук

 

Професійний досвід

 

Курси, які викладає:

– Архітектурне матеріалознавство

– Інженерне обладнання будівель і споруд

– Організація будівництва

– Технологія будівельного виробництва

– Управління якістю в будівництві

– Управління проєктами

Наукові інтереси

Основний напрямок наукової діяльності «Управління проєктами та програмами в будівництві».

Вибрані публікації:

1 Технологічні процеси в галузях: [Електронний ресурс] : електронний підручник для студ. вищ. навч. закл.. / С.В. Мельников, Д.М. Ітченко. – Чернігів : ЧДІЕіУ, 2012.

2 Оцінка ефективності реалізації життєвого циклу регіональних проектів та програм // Д.М. Ітченко, М.С. Дорош // Управління розвитком складних систем. – 2012. – Вип. 2(12). – С. 55-59.

3 „Vagueness minimization in operative projects management at different life cycle phases” / D.M. Itchenko // Nauka i studia Techniczne nauki. – Przemysl : 2013. – № 17 (85). – С. 17-26

4 Кількісні методи контролю якості процесів управління проектами / Д. М. Ітченко, М. С. Дорош, І. А. Баранюк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – № 3 (1046). – С. 13–25.

5 Оперативне управління взаємодією учасників проекту / Д. М. Ітченко, М. С. Дорош, М.В. Двоєглазова // Вісник ЛДУ БЖД. – Львів, 2014. – № 9 . – С. 80–87.

6 Стратегічні пріоритети розвитку промислового сектору економіки. Монографія під загальною редакцією к.е.н. І.А. Косач. – Ніжин: ФОП Лукяненко В.В. ТПК “Орхідея”, 2015. – 260 с.

7 Механізація лісогосподарських та садово-паркових робіт: [Електронний ресурс] : електронний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Мельников, О.М. Корма, Д.М. Ітченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016

8 Реалізація стратегії регіонального розвитку на основі проактивного управління проектами : монографія / Д.М. Ітченко, А.В. Кунденко, М.С. Дорош. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 220 с.

9 Створення навчальної лабораторії для визначення параметрів якості виробничих процесів / Д.М. Ітченко, Є.Ю. Сахно, М.В. Двоєглазова // Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 1 (3). – 240-248 С.

10 The study of participants’ values convergence on the example of international scientific project on cyber // Dorosh M., Trunova O., Itchenko D., Voitsekhovska M., Dvoieglazova M.// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – №6/3(84). – P. 4-11.

Підвищення кваліфікації:

Національний університет «Чернігівська політехніка» за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Інноваційні технології навчання: методи та практика», 22.06.2020-26.06.2020 р. Свідоцтво 1 СПК 000023.

Certificate of Attainment in Modern Languages, 09.2020 Level B2. Universal Test. ECL Authorized Exam Centre.

Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 022 “Дизайн”.  Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Інновації та перспективи дизайн-освіти” (180 год / 6 кредитів ECTS). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070890/071831-21 від 13 листопада 2021 р.