Савченко Олена Віталіївна

Савченко Олена Віталіївна

завідувчка кафедри, доцент кафедри архітектури та дизайну середовища

доктор технічних наук

Savchenko

Освіта

У1985 році закінчила з відзнакою Київський інженерно – будівельний інститут за спеціальністю архітектура.

2005 рік. Рішенням спеціалізованої вченої ради Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

2018 рік. Захистила дисертацію  та здобула науковий ступінь доктора технічниих наук.

Професійний досвід

 

Курси, які викладає:

–  архітектура будівель і споруд
–   будівельна механіка
–   архітектурне проєктування
–   опір матеріалів
–   основи архітектурного проєктування
–   дизайн – проєктуванняя

Нагороди та відзнаки

2009 За високу професійну майстерність, високий внесок у розвиток науково-технічної та інноваційної сфери області та з нагоди Дня науки оголошено подяку Голови Черніговської обласної державної адміністрації

2018 За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки нагороджена почесною грамотою Чернігівської обласної ради

2019 Лауреат щорічної обласної Премії імені Георгія Вороного

2020 Указом Президента України від 9 червня 2020 р. присвоєне почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”

Наукові інтереси

Оптимізація в архітуктурі, параметрична архітектура

Вибрані публікації:

1 Derkach O.L., Zinkovskyi A.P., Savchenko O.V. Active damping of nonstationary vibrations of a three-layer electro-viscoelastic composite plate. Strength Mater. 2020. 52. P. 876–888. doi: 10.1007/s11223-021-00241-x (SCOPUS, WoS).

2 Yershov R., Savchenko O., Zinkovskii A., Derkach O. Electronic system for calculation-experimental determination of the modal and damping characteristics of active viscoelastic beams. 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). P. 858-863. DOI: 10.1109/ELNANO50318.2020.9088927 (SCOPUS)

3 Деркач О.Л., Зіньковський А.П., Савченко О.В. Активне демпфірування нестаціонарних коливань тришарової електров’язкопружної композитної пластини. Проблеми міцності. 2020. №6. С. 65-78. (SCOPUS, WoS)

4 Савченко Е.В. Использование эволюционных алгоритмов в задачах оптимизации структуры композитных оболочек из вязкоупругих материалов // Проблемы прочности. 2013. №. 2. С. 97-105. (SCOPUS, WoS)

Більше статей – https://orcid.org/0000-0001-5461-7127

Фахові:

5 Dubenets V. G., Savchenko O. V. Optimization of multilayered electro-viscoelastic plates // Вісн. Черніг. держ. техноло­г. ун-ту. Серія “Технічні науки”. 2013. № 2 (65). С. 59-68. (Google Scholar). https://ts-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=ua&j=35&id=1251

6 Dubenets V. G., Savchenko O. V., Derkach O. L. Nonstationary vibrations of a beam with electro-viscoelastic dissipative patches /// Вісн. Черніг. держ. техноло­г. ун-ту. Серія “Технічні науки”. 2013. № 3 (67). С. 53-61.

https://www.researchgate.net/publication/320853407_Nonstationary_Vibrations_of_a_Beam_with_Electro-Viscoelastic_Dissipative_Patches

Dubenets V. G., Savchenko O. V. Optimization of multilayered electro-viscoelastic plates // Вісн. Черніг. держ. техноло­г. ун-ту. Серія “Технічні науки”. 2013. № 2 (65). С. 59-68. (Google Scholar). https://ts-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=ua&j=35&id=1251

7 Dubenets V. G., Savchenko O. V., Derkach O. L. Nonstationary vibrations of a beam with electro-viscoelastic dissipative patches /// Вісн. Черніг. держ. техноло­г. ун-ту. Серія “Технічні науки”. 2013. № 3 (67). С. 53-61.

https://ts-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=1251

8 Савченко О. В. Оптимізація динамічних характеристик композитних багатошарових оболонок //Вібрації в техніці та технологіях. 2014. № 4 (76). С. 34-43. (Google Scholar)

http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/2238.pdf

9 Дубенец В. Г., Савченко О. В.  Задачи оптимального проектирования многослойных пластин из электровязкоупругих материалов // Вібрації в техніці та технологіях. 2015. № 1 (77). С. 90-96. (Google Scholar) http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vvtt_2015_1_16

10 Дубенець В. Г., Савченко О. В., Деркач О. Л. Нестаціонарні коливання конструкцій з електров’язкопружними дисипативними накладками // Вібрації в техніці та технологіях. – 2015.– №1 (77). – С.15-21. (Google Scholar) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vvtt_2015_1_5

11 Савченко О. В., Деркач О.Л., Ющенко С. М.: Визначення ефективних динамічних характеристик електров’язкопружних композиційних матеріалів // Технічні науки та технології. 2015. № 1 (1). С. 14-23. (Index Copernicus, Google Scholar) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=tnt_2015_1_4

11 Савченко О. В., Деркач О. Л. Моделювання нестаціонарних коливань балки з п’єзоелектричною накладкою при дії електричного навантаження // Вібрації в техніці та технологіях. 2016. № 1 (81). С.67-74. (Google Scholar).

http://vibrojournal.vsau.org/files/pdfa/2771.pdf

Підручник

Савченко Е. В.: Пассивное демпфирование колебаний композитных конструкций: монография. Нежин: ООО “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2006. 232 с.

Навчально-методичі посібнки

Дубенець, В. Г. Основи методу скінченних елементів: навчальний посібник / В. Г. Дубенець, В. В. Хільчевський, О. В. Савченко. – Чернігів : ЧДТУ, 2007. – 288 с. http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/13618

Савченко, О. В. Практикум з опору матеріалів: навч. посіб / О. В. Савченко. – Ніжин : Аспект-поліграф, 2007. – 318 с. http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/1895

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія / Укл. Болотов Г.П., Прибитько І.О., Корзаченко М.М., Олексієнко С.В., Ющенко С.М. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 104 с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Проєктування будівель і споруд” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, напряму 192 Будівництво та цивільна інженерія / Чернігів:
ЧНТУ, 2018. – 46 с. Режим доступу: https://eln.stu.cn.ua/pluginfile.php/200803/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%9F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A7%D0%9D%D0%A2%D0%A3_%D0%9C%D0%91%D0%90_2019.pdf

Електронний курс лекцій з дисципліни “Проєктування будівель і споруд” [електронний ресурс]. — Режим доступу https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=1942

Автрське сідоцтво

А.с. № 66274. Комп’ютерна програма “Генетичний алгоритм умовної оптимізації з довільною кількістю критеріїв для задач проектування конструкцій” [Савченко О. В., Савченко І. О.] заяв. 26.04.2016, реєстр. 24.06.2016. АС.

Підвищення кваліфікації:

Університет Інформатики (WSInf), Лодзь, Польща. Стажування з 14.03.2016 р. по 20.03.2016 р. Тема стажування: “Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки”, Диплом від 20.03.2016 р., WSInf, Fundacja CEASC.

Сертифікат з онлайн-курсу Prometheus “Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг” від 06.10.2019 р.

Certificate of Attainment in Modern Languages, 09.2020 Level B2. Universal Test. ECL Authorized Exam Centre.

Сертифікат з онлайн-курсу Prometheus “Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах” від 27.04.2021 р.

Collegium Civitas (Варшава, Республіка Польща). Тема підвищення кваліфікації (стажування): «Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland». Сертифікат № 20/2021 від 30.07.2021.

Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 022 “Дизайн”.  Тема підвищення кваліфікації (стажування): “Інновації та перспективи дизайн-освіти” (180 год / 6 кредитів ECTS). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070890/071839-21 від 13 листопада 2021 р.

Куявський університет у Влоцлавеку. Науково-педагогічне стажування Європейські освітні цінності та шляхи вдосконалення освіти в галузі культури й мистецтва. м. Влоцлавек, Республіка Польща 6 вересня – 17 жовтня 2021 року6 кредитів ЄКТС (180 годин). Тема поданих до друку тез “Параметризм та оптимальне проєктування в архітектурі і дизайні”.

Chech University of Life Sciences Prague Study tour on for the qualitative research proposals for grants funding organized in the framework of the development project «Enhancement of the PhD students potential for qualitative research in Ukraine», November 19-26, 2022, Prague

Тема підвищення кваліфікації (стажування) «Формування системи забезпечення якості вищої освіти та вдосконалення шляхів підвищення професійних знань, умінь і компетенцій у сфері архітектури та містобудування, будівництва та цивільної інженерії та дизайну середовища / Formation of the quality assurance system of higher education and of ways of increasing professional knowledge, skills and competences in the fields of architecture and urban planning, construction and engineering and environment design». Найменування суб’єкта підвищення кваліфікації, де здійснювалось підвищення кваліфікації (стажування) Politechnika Poznańska (Poznan University of Technology). Строк підвищення кваліфікації (стажування) від «06» березня 2023 року до “18” березня 2023 року. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС 90 годин (3 кредитів ECTS).